Thứ Tư, 21 tháng 9, 2022

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH VỚI THÔNG TIN TRÊN MẠNG INTERNET

 Để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” phục vụ cho mưu đồ chính trị, các thế lực phản động trong và ngoài nước đã và đang tìm mọi cách, mọi âm mưu, thủ đoạn, biện pháp chống phá Đảng, chế độ chính trị như: Tìm cách đan xen, lồng ghép các nội dung có tính chất kích động, phản động nhằm tuyên truyền các quan điểm, luận điệu xuyên tạc, phản động vào các hoạt động của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Thông qua các diễn đàn: như diễn đàn khoa học, Hội thảo các chuyên đề để phát tán tài liệu, rải tờ rơi, “phiếu cung cấp thông tin” thư điện tử và internet; cổ xúy việc viết “thư góp ý”, “hồi ký” của cán bộ lão thành…

Hiện nay, các thế lực thù địch đã lập ra hàng trăm tổ chức phản động ở nước ngoài thường xuyên móc nối với các tổ chức chính trị đối lập, số đối tượng cơ hội chính trị trong nước để thực hiện mưu đồ công khai hóa hoạt động, lấy danh tiếng của các tổ chức này ở trong nước. Hoạt động chủ yếu của chúng là hiện nay đấu tranh ôn hoà, bất bạo động; đứng đằng sau, không lộ diện để kích động tạo “điểm nóng” tiến tới bạo loạn, lật đổ chính quyền. Trong quá trình thực hiện chúng thường xuyên tích cực bơm tiền cho các loại tội phạm hình sự và các loại tội phạm khác để thực hiện ý đồ và khi cơ quan chức năng bắt giữ số này thì chúng lại đặt cho số này với cái danh hão: “Tù nhân lương tâm” và đưa ra yêu sách với cơ quan chức năng.
Các thế lực thù địch chống phá ta với nhiều thủ đoạn vừa ngấm ngầm, tinh vi, xảo quyệt, vừa công khai trắng trợn; kết hợp cả lực lượng bên ngoài và bên trong; triển khai trên tất cả các lĩnh vực; sử dụng tất cả các hình thức, biện pháp; lợi dụng tất cả các tình huống, các phương tiện để chống phá, đặc biệt là thông qua mạng internet, các trang mạng xã hội, các thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông.
Để làm thất bại âm mưu thủ đoạn của chúng, cần làm tốt một số biện pháp sau:
Thứ nhất, Chủ động “phủ xanh” thông tin, không để “khoảng trống” thông tin trên mạng internet. Thế lực thù địch chống phá ta qua mạng internet, chúng ta tổ chức phòng, chống bằng thông tin, định hướng dư luận bằng hệ thống Blogger, các Groups, các trang Fanpage được tổ chức chặt chẽ, cử những con người có bản lĩnh chính trị vững vàng đấu tranh trực diện trên các trang mạng. Thông tin truyền bá phải thường xuyên, liên tục, bền bỉ, hấp dẫn về các chủ đề như: chủ nghĩa Mác-Lê nin; đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các vấn đề kinh tế, xã hội, đối ngoại; các sự kiện quan trọng; các vấn đề về biển, đảo, biên giới, các thành tựu đổi mới của đất nước sau hơn 30 năm,…
Thứ hai, Chủ động tận dụng không gian mạng internet để truyền bá quan điểm đúng đắn, thông tin trung thực khách quan, kịp thời, chính xác cho các đối tượng. Tăng cường công tác thông tin nội bộ, công tác tuyên truyền miệng, kịp thời định hướng tư tưởng, giải tỏa thông tin từ trong nội bộ, từ cơ sở tạo ra dư luận rộng rãi phản bác thông tin quan điểm sai trái, thù địch.
Thứ ba, Tăng cường quản lý báo chí, quản lý đội ngũ phóng viên, biên tập viên, báo cáo viên; quản lý chính trị nội bộ, quản lý internet theo quy chế, theo pháp luật, không để rò rỉ thông tin nội bộ, bí mật Nhà nước; thường xuyên rà soát hệ thống mạng nội bộ, chống cài đặt phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại. Với những vấn đề phức tạp, nhạy cảm báo chí phải bám sát định hướng tuyên truyền của cấp trên, tuyên truyền với liều lượng, mật độ phù hợp, tránh bị kẻ xấu và các thế lực thù địch lợi dụng.
Thứ tư, Xây dựng, bồi dưỡng “Văn hóa internet”, nâng cao nhận thức tư tưởng, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước.


Thứ năm, tăng cường thông tin, tuyên truyền đối ngoại. Chủ động tranh thủ các diễn đàn để tuyên truyền đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài để người Việt Nam ở nước ngoài và các nước hiểu đúng tình hình trong nước, ủng hộ chúng ta. 
Trên đây là những biện pháp mà tác giả đưa ra trong cuộc chiến với những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

0 comments:

Đăng nhận xét